ကြ်န္ေတာ္တို႔ “ဂိမ္းအဏၰ၀ါ” သို႔  ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားသည္

ေအာက္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရန္ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

▼အခ်က္၁

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည္ႏွင့္အေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သြားပါမည္။

မည့္သည္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆို ေျပာင္းလဲထားေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုသာ

အေျခခံ၍စဥ္းစားဆံုးျဖတ္သြားပါမယ္။

▼အခ်က္၂

Register ျပဳလုပ္ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္

ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ register ျပဳလုပ္ေပးပါရန္။

Register ျပဳလုပ္ထားေသာ ID ျဖင့္ မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက

account ရပ္ဆိုင္းျခင္းခံရပါမယ္။

▼အခ်က္၃

Register ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ email(သို႔)social network ထဲသို႔

အေၾကာင္းၾကားစာေရာက္ရွိမွသာ Register ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းအတည္ျဖစ္ပါတယ္။

▼အခ်က္၄

User မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ service မ်ား လုပ္ေပးထားပါသည္။

၁.Online games မ်ား။

၂.ယခုwebsite ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္အသစ္မ်ားတင္ေပးျခင္း။

၃.ထပ္ျဖည့္ေပးသြားမည့္ service အမ်ိဳးအစားမ်ား။

▼အခ်က္၅

Server ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း မ်ားျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္

website ဆိုင္းငံ့ထားျခင္း, ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။